“Yeti Lair: Mountain Ascent” Cartoon Sketch

"Yeti Lair: Mountain Ascent" Cartoon Sketch

“Yeti Lair: Mountain Ascent” cartoon scene for today’s Daily Sketch.